Företagsbesiktning

Hur många 1:or och 2:or eller kanske 3:or har ditt företag?
En Företagsbesiktning är en granskning av kvalitén på företagets bokföring, dokumentation av bokslut och att årsbokslut eller årsredovisning är upprättad enligt formkraven. Granskningen följer en internationell standard och till skillnad från en revision avrapporterar revisorn iakttagna avvikelser i en iakttagelserapport till företagsledningen som underlag för ett förbättringsarbete i företaget. Rapporten kan också verifiera att det är hög kvalitet på företagets redovisning.

Vid en företagsbesiktning granskas

…genom stickprov om verifikationerna uppfyller bokföringslagens krav
…att balansräkningens poster är dokumenterade avseende värde tillhörighet och existens
…om den senast avlämnade årsredovisningen eller årsbokslutet uppfyller de lagstadgade formkraven och om den upprättas i tid
…om företagsledingen bedömt att förutsättningar finns för fortsatt drift
…om skatteredovisning sker i tid och att företaget är rätt registrerat hos Skatteverket.

Är företaget ett aktiebolag granskas också om…

…redovisningen kan utgöra underlag för fullgörande av styrelsens skyldigheter enligt aktiebolagslagen 8 kap 4§
…aktiebolagslagens bestämmelser beaktats vad gäller revision, utdelning, lån och ska kontrollbalansräkning.

Tillbaka

Fyll i uppgifterna nedan

Skriv in verifieringskoden: N4GK